Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

História

Myšlienka výstavby novej nemocnice vznikla už niekedy v roku 1953. Na začiatku 60-tych rokov sa  rozšírila stará nevyhovujúca nemocnica na 6 oddelení so 190 posteľami. Táto situácia bola však už neudržateľná a stále viac a viac sa ukazovala oprávnená požiadavka zdravotníckych pracovníkov, ale aj verejnosti, nutnosti výstavby novej nemocnice.

Spočiatku sa uvažovalo o umiestnení nemocnice v parku vedľa starej nemocnice, čiže vedľa kaštieľa. Preto sa v roku 1955 dali urobiť Technike Brno aj zemné sondy a čerpací pokus na starej grófskej studni aj chemicko-bakteriólogický rozbor vody. Aj keď výsledky z Brna boli priaznivé, predsa len táto časť parku pre výstavbu nemocnice bola malá a zároveň by sa narušila aj celistvosť parku. Tak sa začalo uvažovať o inom umiestnení. Výstavba nemocnice tak dostávala už ustálenú myšlienku. Navrhli sa dve alternatívne riešenia - alternatíva I a alternatíva II. 

Alternatíva II pri Dome dôchodcov (už sa tam robili aj prieskumné sondy) a alternatíva I za riečkou Trnávkou.

Nemocnica s poliklinikou sa mala stavať v dvoch etapách. V prvej etape sa mali vybudovať 4 základné oddelenia a to: interné, chirurgické, žensko-pôrodnícke a detské. Spolu to malo byť 372 postelí. Mimo toho ako samostatný pavilón malo byt infekčné odd. so 60 posteľami a samostatný pavilón odd. TBC a respir. chorôb s 58 posteľami. Spolu mali mať 118 postelí a nemocnica mala mať spolu  490 postelí v l. etape. 

V II. etape do roku 1980 malo byt vybudované odd. interná II. so 150 posteľami. Tak kapacita nemocnice mala mať spolu 640 postelí. Je nutné dodať že išlo o tzv. rozšírený typ I. Nemocnice s poliklinikou, aj s centrálnym príjmom bez postelí. Dosť dlho bola nejasná situácia okolo pozemku pre výstavbu a hlavne to či sa použije alternatíva I, alebo alternatíva ll. 

Ďalším problémom bolo, či to má byť nemocnica systému pavilónového, alebo  to má byť monoblok. Rozhodlo sa pre systém monobloku, mimo infekčného, TBC a interné ll, spojený systémom podzemnej prevádzky. 

Konečne dňa 1963 Rada ONV v Trebišove schválila IÚ na výstavbu Okresnej nemocnice s poliklinikou v Trebišove v celkovom náklade 75 968 870,- Kčs a to na pozemku za Trnávkou, teda alternatívu II. s tým, aby pri vypracovaní úvodného projektu (ÚP) boli brané do úvahy jednotlivé pripomienky všetkých zainteresovaných zložiek, týkajúcich sa aj takých vecí, ktoré nie sú v IÚ obsiahnuté, ale zodpovedajú platným predpisom a normám.

Dňa 13. mája v  roku 1977 bolo otvorené detské oddelenie. Lôžková časť, poliklinika, širšie komplementy a OHS boli otvorené 3. decembra 1977. 

Samostatné pavilóny: infekčné odd. a TBC oddelenie boli otvorené neskôr, v roku 1979. Nemocnica tak mala 630 postelí.